XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zarządzenie dyrektora - dni wolne

Zarządzenie dyrektora nr 383/2023/2024  z dnia 20 września 2023r.

w sprawie:

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Na podstawie Art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. ( Dz. U. Nr 1603 z 2019r.  poz.318,1093 oraz z 2022r poz. 1810), po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

 

Ustalam w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2023r.

5 lutego 2024r.

2 maja 2024r.

6 maja 2024r.

7 maja 2024r.                   

8 maja 2024r.

9 maja 2024r.

13 maja 2024r. 

15 maja 2024r.

31 maja 2024r.