XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

na rok szkolny 2022/2023

 

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)
 3. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

 

§ 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły, wygenerowany w internetowym systemie rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz jego rodziców,
 1. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

 Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 1. inne dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w Zasadach Rekrutacji, w § 6 pkt 2, 3, 4 i 5.   

a)      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)     zaświadczenie o preferencjach w przypadku równorzędnych wyników na etapach postępowania rekrutacyjnego:

-        opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

-        oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-        orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

-        prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 1. po zakwalfikowaniu do przyjęcia:

-        oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-        oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-        Kwestionariusz Kandydata oraz oświadczenie potwierdzenia woli nauki w XCIX LO (druki szkolne),

-         życzenie uczęszczania na religię/etykę lub religię i etykę (druk szkolny),

-        2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,

-        kartę zdrowia.

 

§ 3

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego, określa regulamin komisji i określa zadania członków.

2. Komisja Rekrutacyjna:

-        podaje informację o warunkach rekrutacji,

-        przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające zgodnie z kryteriami określonymi w Zasadach Rekrutacji,

-        ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,

-        ogłasza listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

-        podaje informację o wolnych miejscach w szkole,

-        sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego po każdym etapie rekrutacji.

3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

 

§ 4

OFERTA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1A       z rozszerzonym programem nauk  

            humanistycznych

            z programem wiedzy o filmie i teatrze

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1.  przedmiot rozszerzony: j. polski
 2. przedmiot rozszerzony: historia
 3. przedmiot rozszerzony:  j. angielski
 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 •  historia

 

1B  z rozszerzonym programem nauk ścisłych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: fizyka
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 •  fizyka

 

1D 1 z rozszerzonym programem nauk społeczno- 

        ekonomicznych     

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: geografia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 •  geografia

 

1D 2 z rozszerzonym programem nauk społeczno- 

        ekonomicznych     

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1. przedmiot rozszerzony: matematyka

2. przedmiot rozszerzony: geografia

3. przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. niemiecki

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 •  geografia

 

1F 1 z rozszerzonym programem nauk  

       przyrodniczych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: biologia
 2. przedmiot rozszerzony: chemia
 3. przedmiot rozszerzony: matematyka

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

1F 2 z rozszerzonym programem nauk  

       przyrodniczych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1. przedmiot rozszerzony: biologia

2. przedmiot rozszerzony: chemia

3. przedmiot rozszerzony: język angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Liczbę uczniów przyjmowanych do poszczególnych oddziałów określa Dyrektor Szkoły zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji.
 4. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.
 5. Przedmioty rozszerzone:

w każdej klasie realizowane są trzy przedmioty rozszerzone – przyporządkowane są one do danej klasy.

  6.   W każdej klasie nauczany jest język angielski – tylko kontynuacja.

W klasach 1A, 1B, 1F1, 1F2 nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Kandydaci przydzielani są do grup na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Jedynie język hiszpański nauczany jest tylko jako kontynuacja. Kandydaci powinni wybierać ten język obcy, którego uczyli się w szkole podstawowej. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do nauki danego języka o przyjęciu do grupy będzie decydowało to, jakiego języka kandydat uczył się w szkole podstawowej oraz dodatkowo oceny na świadectwie z języka obcego.

W klasie 1D1 drugim językiem obcym jest język hiszpański (tylko kontynuacja), a w klasie 1D2 język niemiecki.

  7. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

 • kandydat składa wniosek do naszego liceum, jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru; we wniosku określa preferencję szkół i oddziałów (można wybrać dowolną liczbę szkół i oddziałów),
 • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z wybranych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
 • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do wybranego oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

 

§ 6

KRYTERIA REKRUTACJI 

 1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

-      wielodzietność rodziny kandydata,

-      niepełnosprawność kandydata,

-      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 2. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

 

§ 7 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200.

 

100 – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

100 – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za egzamin ósmoklasisty

max. 100 pkt.

 • wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

 • wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

 • wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

 

Punkty za świadectwo

max. 100 pkt.

 • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

 • ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

 • ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

 • ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

 • aktywność społeczna

3 pkt

 • szczególne osiągnięcia

18 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się 18 pkt

bardzo dobrym – 17 pkt

dobrym – 14 pkt

dostatecznym – 8 pkt

dopuszczającym – 2 pkt

 

 1. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)     krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

3.      Aby kandydat otrzymał punkty za osiągnięcie, musi ono być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięcia decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

4.      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)     wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów

 

§ 9

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

DZIAŁANIE

od 16 maja (poniedziałek)

do 20 czerwca (poniedziałek)

do godz. 1500

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

                           

 

od 24 czerwca (piątek)

do 13 lipca (środa)

do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

20 lipca (środa) 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 21 lipca (czwartek)

do 27 lipca (środa)

do godz. 1500

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

Składanie wymaganych dokumentów:

 • oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta (druk szkolny)
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • kwestionariusza osobowego (druk szkolny)

28 lipca (czwartek)

do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

TERMIN

DZIAŁANIE

od 1 sierpnia (poniedziałek)

  do 3 sierpnia (środa)

do godz. 1500

 

Składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

12 sierpnia (piątek)

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 sierpnia (wtorek)

do  18 sierpnia (czwartek)

do godz. 1500

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 sierpnia (piątek)

do godz. 1400

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.

§ 10

UWAGI KOŃCOWE

 

1. W terminie  3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji  Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. W terminie   do 3 dni od dnia złożenia odwołania dyrektor rozpatruje podanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania ucznia do XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

4. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły oraz  wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uwaga! Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje interesantów w soboty i niedziele.