XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 13 czerwca 2024

Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.herbert99lo.edu.pl

"Dostawa i montaż mebli szkolnych"
do nowej siedziby przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

Numer przetargu: 1/2012; data zamieszczenia: 23.07.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa i montaż mebli

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej progu unijnego 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:  m. st. Warszawa - XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 671 99 27, faks:
22 671 99 27 w.15

Adres strony internetowej zamawiającego: www.herbert99lo.edu.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli szkolnych w budynku
XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w nowej siedzibie przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych ujętych w  SIWZ zawierająca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa dotyczy: szafek metalowych do szatni dla 500 uczniów (4-częściowe,
i 6-częściowe różnokolorowe), 90 sztuk stolików jednoosobowych w trzech kolorach i 120 sztuk krzeseł
w trzech kolorach o rozmiarze 7 lub o rozmiarze 6.

3.2 Meble muszą być fabrycznie nowe i kompletne oraz objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy, liczoną od daty bezusterkowego, protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

3.3 Wszystkie dostarczone meble winny spełniać normę PN-EN 1729-1:2007 - Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.

3.4 Koszty transportu, załadunku i wyładunku, montażu oraz inne koszty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

3.5 Miejscem dostawy jest: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42.

3.6 Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy meble szkolne w dokumentacji projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  39 16 00 00 - 1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie w dniu: 03 września 2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: nie

Informacja na temat wadium: nie

III.2) ZALICZKI: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga:

wykazu co najmniej 2 dostaw mebli szkolnych o wartości brutto po min. 80.000,- PLN każda, wykonanych i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku polegając na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli zostanie wykazane uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia poprzez opisanie przewidywanych zasad współpracy oraz zakresu zobowiązania udzielonego wsparcia. UWAGA Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu (umowy) określającego zasady współpracy przy realizacji zamówienia pomiędzy Wykonawcą a podmiotem trzecim.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: a) wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie dostawą i montażem mebli szkolnych.

IIl.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga: opłaconej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną 100,000,- PLN

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Ill.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•       Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

•       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

Ill.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że: • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WARUNKOM

W zakresie potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane meble odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)     Wypełniony Formularz Ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 2). Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem (łącznie z ich cenami). 3). Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia.
Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia warunku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności niedające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pełni służył celowi, 2) zmiany nazwy, NIP lub numeru rachunku bankowego Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 3) siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.herbert99lo.edu.pl.

 

IV.4.4) Termin składania ofert: do dnia 03.08.2012r. do godziny 10:00, miejsce: 03-984 Warszawa, ul. Umińskiego 12. pokój nr 29 (parter),

Termin otwarcia ofert: dnia 03.08.2012r. godzina 12.00, miejsce: 03-984 Warszawa, ul. Umińskiego 12, gabinet dyrektora (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2021-06-24 15:17przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-06-24 15:17przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:1366

  • Brak wpisów.