XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 22 lipca 2024

Referent - pełny etat

Wynik naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze/wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Referent w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

 

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie,             ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Ewa Cicholska – miejsce zamieszkania Warszawa

 

Uzasadnienie: w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęła jedna oferta, kandydatka spełniła wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko.

 

DYREKTOR XCIX LICEUM OGÓLNOPKSZTAŁCĄCEGO
z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Z. HERBERTA W WARSZAWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent -­ pełny  etat       1.  Wymagania niezbędne:

2.    Wykształcenie minimum średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta

1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku

2. Znajomość obsługi urządzeń biurowych

3. Znajomość obsługi komputera

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

5. Systematyczność i dokładność

6. Odpowiedzialność, terminowość i punktualność

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem jednostki w materiały biurowe, artykuły wyposażenia szkoły, środki czystości itp.
  • reagowanie na wszelkie zgłaszane usterki
  • zamawianie i likwidacja pieczątek oraz ich ewidencjonowanie
  • prowadzenie archiwum XCIX LO
  • gospodarka rzeczowymi składnikami majątku XCIX LO
  • wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Dyrektora  

 

5.  Wymagane dokumenty:

1.  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

2.  oryginał kwestionariusza osobowego;

3.  kserokopie świadectw pracy;

4.  oświadczenie o stanie zdrowia do pracy na danym  stanowisku;

5.  kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie;

6.  oświadczenie o niekaralności; oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

7.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01.09.2021r. na adres: XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa w  zaklejonych  kopertach  z  dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie" lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta

w Warszawie w dniu 1.09.2021r. o godz. 12

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 671 99 27 wew. 11.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.warszawa.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Fundamentowej 38/42, 04-036 Warszawa.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-08-31 20:24przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-08-31 20:24przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:1955

  • Brak wpisów.