XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przejdź do strony głównej

Sobota, 09 grudnia 2023

DYREKTOR XCIX LICEUM OGÓLNOPKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Z. HERBERTA W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR XCIX LICEUM OGÓLNOPKSZTAŁCĄCEGO
z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Z. HERBERTA W WARSZAWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. kadr ­ pełny  etat       

1.  Wymagania niezbędne:

2.    Wykształcenie minimum średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty

1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku

2. Znajomość obsługi urządzeń biurowych

3. Znajomość obsługi komputera

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

5. Systematyczność i dokładność

6. Odpowiedzialność, terminowość i punktualność

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły, w szczególności:

  • prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników pedagogicznych       i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • przygotowywanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
  • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zmiany warunków pracy i płacy oraz innych pism związanych z prowadzeniem spraw kadrowych
  • sporządzanie sprawozdań do PFRON-u, GUS-u
  • wprowadzanie danych do SIO
  • wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Dyrektora  

 

5.  Wymagane dokumenty:

1.  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

2.  oryginał kwestionariusza osobowego;

3.  kserokopie świadectw pracy;

4.  oświadczenie o stanie zdrowia do pracy na danym  stanowisku;

5.  kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie;

6.  oświadczenie o niekaralności; oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

7.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.08.2021r. na adres: XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa w  zaklejonych  kopertach  z  dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie" lub elektronicznie –   za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta

w Warszawie w dniu 23.08.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 671 99 27 wew. 11.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.warszawa.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Fundamentowej 38/42,

04-036 Warszawa.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-30 13:46przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-07-30 13:46przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:1488

  • Brak wpisów.