XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zarządzenie dyrektora nr 367 - dni wolne

Zarządzenie dyrektora nr 367/2022/2023  z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie:

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Na podstawie Art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. ( Dz. U. Nr 1603 z 2019r.  poz.318,1093 oraz z 2022r poz. 1810), po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

 

Ustalam w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

20 października 2022 r.

31 października 2022 r.

23 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.                    obowiązkowe egzaminy maturalne w sesji wiosennej

8 maja 2023 r.

9 maja 2023 r.

12 maja 2023 r.  

9 czerwca 2023 r.