XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

Zakres materiału do sprawdzianu kompetencji językowych

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

  1. Dodatkowym warunkiem rekrutacji do klasy 1E - dwujęzycznej – (z j. angielskim jako drugim językiem nauczania) jest sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego.
  2. Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole, w której znajduje się pierwszy preferowany przez nich oddział dwujęzyczny.
  3. Sprawdzian w formie pisemnej obowiązuje wszystkich kandydatów do klasy 1E bez względu na ustaloną przez kandydata kolejność wyboru szkoły i klasy.
  4. Kandydat może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 95 punktów. Punkty te przeliczane są za pomocą mnożnika 0,27 na punkty rekrutacyjne, czyli maksymalnie 25,65 punktów.

 

  1. Sprawdzian odbędzie się: I termin: 7 czerwca 2024 godz. 13.30

                                                                    II termin:  21 czerwca 2024  godz. 13.30 (termin dla kandydatów, którzy z przyczyn                                                                                                                                            niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie)

                                                                termin w rekrutacji uzupełniającej: 1 sierpnia 2024 godz. 10.00

           Sprawdzian trwa 120 minut.

  1. Do dalszej rekrutacji do oddziału dwujęzycznego są zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 40%, tj. 38 punktów (10,26 punktów rekrutacyjnych).
  2. Weryfikacja tożsamości kandydatów przystępujących do sprawdzianu odbywa się na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
  3. Kandydatów zapraszamy do szkoły pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
  4. Prace pisemne kandydatów są kodowane.
  5. Uczeń ma prawo do wglądu w swój oceniony test w terminie wyznaczonym przez szkołę.