XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Kalendarz rekrutacji

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN

DZIAŁANIE

od 15 maja (poniedziałek) 

do 29 maja 2023 (poniedziałek)    do godz. 1500

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 15 maja (poniedziałek) 

do 19 czerwca 2023 (poniedziałek) do godz. 1500

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.                              

od 23 czerwca (piątek)

do 12 lipca 2023 (środa)                       do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

I termin – 2 czerwca (piątek)

II termin – 23 czerwca (piątek)

Pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego                      ( dla kandydatów do klasy dwujęzycznej 1e). 

II termin - dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

I termin - do 14 czerwca

II termin - do 6 lipca 2023

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

21 lipca 2023 (piątek)  

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

od 21 lipca (piątek)

do 26 lipca 2023 (środa)

do godz. 1500

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. 

Składanie wymaganych dokumentów:

·         oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta (druk szkolny)

·         oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

·         kwestionariusza osobowego (druk szkolny)

27 lipca 2023 (czwartek)                   do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

TERMIN

DZIAŁANIE

od 31 lipca(poniedziałek)

do 2 sierpnia 2023 (środa)               do godz. 15.00

Składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 sierpnia 2023 (czwartek)

Pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego                               ( dla kandydatów do klasy dwujęzycznej 1e).

do 7 sierpnia 2023

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

9 sierpnia 2023 (środa)

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

od 9 sierpnia (środa) 

do 10 sierpnia 2023 (czwartek)  do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

11 sierpnia 2023 (piątek)               do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.