XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RADY

Wnioski

Wnioski o dofinansowanie

Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

· Dyrektor

· Rady Oddziałowe Rodziców (Trójki Klasowe)

· Rada Pedagogiczna (wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole)

· Samorząd Uczniowski

We wniosku trzeba określić cel wydatków (konkurs, pomoc, zakup sprzętu, organizacja imprezy itp.), czas (termin) oraz podać osobę odpowiedzialną za realizację celu (zadania) i osobę odpowiedzialną za rozliczenie wniosku.

Wnioski (zgodne z podanym niżej wzorem) powinny wpłynąć na minimum 5 dni roboczych przed realizacją zadania (celu), a w przypadku imprez cyklicznych, na co najmniej 10 dni roboczych. Można je wysłać na adres herbertrr2@gmail.com lub składać w sekretariacie szkoły.

Po otrzymaniu środków, osoba odpowiedzialna za rozliczenie, gromadzi faktury, opisuje je z tyłu i przekazuje do Rady w celu ich zapłaty. Czas realizacji tych faktur przez Radę Rodziców wynosi około 5 dni roboczych. Prosimy o dłuższe terminy płatności (minimum 14 dni a w szczególnych przypadkach 7 dni). Faktury gotówkowe będą rozliczane gotówką.

Dane do faktury:

Rada Rodziców przy XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42, 00-000 Warszawa

(Dane do faktury podajemy bez NIP-u, ponieważ został on zlikwidowany w 2016 roku)

 

Zgromadzone środki Rada Rodziców może wydatkować na:

· Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

· Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.

· Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych.

· Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

· Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych.

· Częściowe dofinansowanie wycieczek klasowych.

· Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów.

· Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego.

· Zakup prasy i periodyków na wyposażenie pracowni przedmiotowych.

· Zakup środków czystości, środków pierwszej pomocy do szkolnych apteczek.

· Zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego.

· Remonty i naprawy sprzętu szkolnego.

· Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości.

· Podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.

· Dofinansowanie działalności statutowej szkoły.