Wyniki IX Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie

 

Pod honorowym patronatem

Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe

w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

 

 

w kategorii szkoły podstawowe

Mikołaj Marczewski – Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie – laureat 1 miejsca, 2. i  3. miejsca nie przyznano

 

w kategorii szkoły ponadpodstawowe

 

Laureaci:

1.                         Martyna Żygólska – XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

2.                         Kacper Królak – X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie

3.                         Gustaw Blachowski – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Wyróżnieni:
1. Paulina Łabarzewska – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

2. Szymon Bizan – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Dodatkowe wyróżnienia:

Bartosz Namiotko – IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Gabriela Bąk, Natalia Wolska, Natalia Bajera, Anna Yurkova – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Fryderyk Gołębiewski – LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
Informacje techniczne

 

Uczestnicy konkursu muszą się zalogować w Microsoft Teams na swoje konto uczniowskie na Eduwarszawa.pl

Instrukcja zob.

http://herbert99lo.edu.pl/99lo/attachments/article/741/Logowanie%20do%20Eduwarszawa.pdf

Następnie uczniowie otrzymają zaproszenie do zespołu IX Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, które należy zaakceptować.

 

W chwili rozpoczęcia konkursu należy wejść na konto zespołu, zapoznać się z zadaniami i przesłać odpowiedzi w wyznaczonym czasie.IX WARSZAWSKI KONKURS WIEDZY O FILMIE.

 

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

 

 

1.       Główny organizator:

Głównym organizatorem konkursu jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

 

2.       Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a patronem medialnym Filmoteka Szkolna.

 

3.       Cele konkursu:

●        Popularyzacja wiedzy o filmie;

●        Rozwijanie zainteresowań kinem;

●        Rozbudzanie wrażliwości estetycznej;

●        Kształcenie świadomego odbioru sztuki;

●        Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.

 

4.       Adresaci konkursu:

               Uczniowie warszawskich szkół podstawowych (klas 7-8)  i ponadpodstawowych.

 

5.       Zasady uczestnictwa w konkursie:

●       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie e-mailem pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna/innego nauczyciela/wychowawcę wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego w formie skanu lub czytelnej fotografii.

●       Zgłoszenia wraz z załącznikami z dopiskiem „konkurs filmowy” należy przesyłać drogą e-mailową do dnia 25 listopada 2020 r. do sekretariatu szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,

im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42,

04-036 Warszawa, tel./faks: 022 671 99 27

              

6.                Przebieg konkursu:

●       Konkurs składa się z dwóch etapów, które odbędą się w dniu 26 listopada 2020 r. w formie zdalnej  online w kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa;

●       Uczestnik Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie – w ramach I etapu – udziela pisemnie odpowiedzi na pytania testowe ze znajomości pojęć filmowych;

●       II etap polega na napisaniu interpretacji fragmentu filmu;

●       Odpowiedzi na zadania konkursowe należy przesłać z adresu uczestnika wskazanego w zgłoszeniu w godz. 14.00-15.30 w dniu 26.11.2020; odpowiedzi przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie; szczegóły techniczne formy zdalnej konkursie zostaną odostępnione na stronie internetowej www.herbert99lo.edu.pl

●       Wyniki punktacji z obu etapów sumują się;

●       Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły;

●       Wiedzę uczestników oceni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i głównego organizatora.

●       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

 

7.       Lista pojęć i zagadnień do konkursu:

Kategoria szkoły podstawowe

●        Specyfika filmu jako dzieła sztuki;

●        Film jako dzieło zbiorowe (scenarzysta, reżyser, operator, scenograf, montażysta, aktor, charakteryzator, twórca warstwy dźwiękowej, muzyki, i in.);

●        Adaptacja filmowa;

●        Film animowany.

Kategoria szkoły ponadpodstawowe

Obowiązuje znajomość zagadnień z kategorii szkoła podstawowa a ponadto:

●          Narodziny kina;

●          Etapy powstawania filmu („film rodzi się trzy razy”);

●          Film jako dzieło zbiorowe – twórcy filmu ( jw. oraz producent, kostiumograf, specjalista od efektów specjalnych i in.);

●          Język filmu: kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe; rodzaje montażu; ruchy kamery;

●          Specyfika narracji filmowej;

●          Remake; soundtrack; sequel; stop-klatka;

●          Ekranizacja;

●          Polska szkoła filmowa.

 

8.       Bibliografia:

●          Kino bez tajemnic, red. Nurczyńska-Fidelska E. i in., Warszawa 2009.

●          Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Warszawa 2006 i następne.

●          Płażewski Jerzy, Język filmu, dowolne wydanie.

●          Werner Andrzej, To jest kino, Warszawa 1995.

●          EKRAN 2.0 [internetowy pakiet lekcji filmowych] - http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=1312 oraz książkowa wersja pakietu z płytą DVD Czy wierzysz w to, co widzisz?

●          http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/materialy-filmoznawcze

Broszury filmoznawcze Filmoteki Szkolnej dostępne przy poszczególnych lekcjach w zakładce „Materiały metodyczne” pod adresem http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje

9.         Nagrody:

●        Konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2020 roku. Informacja o dokładnym terminie uroczystości rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły;

●        Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Szkoły, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty oraz Filmotekę Szkolną.

●        Wyniki konkursu mają charakter ostateczny.

 

10.      Dane osobowe:

●         Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1-88) („RODO”).

●         Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych uczestników, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Zbigniewa Herberta z siedzibą przy ul. Fundamentowej 38/42 04-036
w Warszawie.

●         Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

●         Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu; a w przypadku uczniów niepełnoletnich dodatkowo: dane ich rodziców/opiekunów prawnych – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; od nauczycieli – opiekunów uczniów: dane kontaktowe szkoły tj. nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu/faksu; imię, nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres e-mail, numer telefonu.

●         Dane uczestników, zwycięzców konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli będą przetwarzane przez organizatora do celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dane uczestników, zwycięzców konkursu – także dla celów promowania edukacji filmowej. Dane osobowe uczestników, zwycięzców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będą udostępniane upoważnionym przedstawicielom współorganizatora konkursu tj. Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i Patrona medialnego Filmoteki Szkolnej dla potrzeb organizacyjnych.

●         Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 4 pkt 4  RODO.

●        Uczestnikowi konkursu, rodzicowi/opiekunowi prawnemu, nauczycielowi – opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w tym celu powinien się skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

●         Uczestnikowi konkursu, rodzicowi/opiekunowi prawnemu, nauczycielowi – opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszono przepisy RODO.

●         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

11.    Postanowienia końcowe

 

●         Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu i na jego stronie internetowej.

●         Główny organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmieniania regulaminu, jeżeli   będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

●         W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły festiwalu lub odwołanie w zależności od obowiązujących wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bliższych informacji na temat festiwalu udzielają organizatorzy festiwalu.

 

 

Pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu w XCIX LO: Monika Bojko

Współpraca: Hanna Adamkiewicz, Halina Kwiatkowska

Reprezentantka Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty: Joanna Kostana

Specjalista ds. edukacji filmowej FINA: Robert Jaczewski


Odsłony: 538
Utworzono: wtorek, 03, listopad 2020 14:25

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach