KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie,  oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.

1.             Administratorem danych osobowych jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa reprezentowane przez Panią dyrektor Bożenę Gromadzką.

2.             Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Piotr Kopka. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.             Administrator danych osobowych – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie – przetwarza dane na podstawie:

a.      obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to:

·   Karta Nauczyciela[1],

·   Prawo oświatowe[2],

·   ustawa o systemie oświaty[3],

·   ustawa o systemie informacji oświatowej[4],

·   ustawa o finansowaniu zadań oświatowych[5],

·   Kodeks pracy[6],

·   rozporządzeń do ww. ustaw[7],

b.      wyrażonej zgody;

c.       zawartej umowy.

4.             Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach

a.      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b.      określonego w treści zgody;

c.       realizacji zawartej umowy.

5.             W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

a.      organy władzy publicznej;

b.      podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:

a.      określony w obowiązujących przepisów prawa;

b.      zawarty w zgodzie;

c.       realizacji umowy.

tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7.             W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,

·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·      Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·      zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f.        ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ .

9.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:

a.      gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;

b.      podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.

10.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda

11.          Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 [1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

[3] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

[4] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).

[5] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)

[6] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

[7] Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).


 

Odsłony: 2769
Utworzono: poniedziałek, 08, październik 2018 17:02

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach