KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie,  oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.

1.             Administratorem danych osobowych jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa reprezentowane przez Panią dyrektor Bożenę Gromadzką.

2.             Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Piotr Kopka. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.             Administrator danych osobowych – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie – przetwarza dane na podstawie:

a.      obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to:

·   Karta Nauczyciela[1],

·   Prawo oświatowe[2],

·   ustawa o systemie oświaty[3],

·   ustawa o systemie informacji oświatowej[4],

·   ustawa o finansowaniu zadań oświatowych[5],

·   Kodeks pracy[6],

·   rozporządzeń do ww. ustaw[7],

b.      wyrażonej zgody;

c.       zawartej umowy.

4.             Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach

a.      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b.      określonego w treści zgody;

c.       realizacji zawartej umowy.

5.             W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

a.      organy władzy publicznej;

b.      podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:

a.      określony w obowiązujących przepisów prawa;

b.      zawarty w zgodzie;

c.       realizacji umowy.

tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7.             W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,

·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·      Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·      zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f.        ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ .

9.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:

a.      gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;

b.      podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.

10.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda

11.          Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 [1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

[3] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

[4] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).

[5] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)

[6] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

[7] Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie z siedzibą w Warszawie (04-036), ul. Fundamentowa 38/42, tel.: (22) 617 99 27, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji podstawy programowej na podstawie obowiązku wynikającego z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) prowadzenia dokumentacji nauczania na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) przeprowadzenia procesu oceny postępów uczniów i egzaminów zewnętrznych na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

e) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) prowadzenia monitoringu wizyjnego szkoły na podstawie art. 108b ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

g) promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności jej uczniów oraz nauczycieli na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, firmy świadczące usługi prowadzenia dziennika elektronicznego, elektronicznej rekrutacji, usługi hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);

b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania Pani/Pana do szkoły, a także po jej zakończeniu przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub z innych przepisów prawa.

5.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

6.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7.    Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem umożliwiającym przyjęcie do szkoły oraz późniejszą realizację zadań statutowych szkoły.  

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

10.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Funkcję tą pełni Pan Mikołaj Wus. Prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.

Odsłony: 1019
Utworzono: poniedziałek, 08, październik 2018 17:02

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach