Zmiany w Statucie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta

wprowadzone uchwałą Nr 354/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 19 marca 2018 r.

 

1.     w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program wychowawczo – profilaktyczny.

2.     w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „ 3. przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły, zawartych w  

       Programie wychowawczo – profilaktycznym.”

3.     w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „ 1. realizację przyjętego w Szkole Programu wychowawczo – profilaktycznego.”

4.     § 21 otrzymuje brzmienie:

„Program wychowawczo – profilaktyczny jest opracowywany przez zespół zadaniowy powołany przez Dyrektora Szkoły i uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.”

5.     w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.”

6.     w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.”

7.     § 29 otrzymuje brzmienie:

„Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Programu wychowawczo – profilaktycznego.

8.     w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo – profilaktyczny.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.”

9.     po § 55 dodaje się § 55 a w brzmieniu:

 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu.

1.     W Szkole może działać szkolny wolontariat.

2.     Celami głównymi szkolnego wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz podejmowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3.     Działania szkolnego wolontariatu skierowane są do potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

4.     Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu:

1)     Dyrektor Szkoły, który powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu oraz nadzoruje działania szkolnego wolontariatu,

2)     Opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel,

3)     Przewodniczący szkolnego wolontariatu – uczeń szkoły będący wolontariuszem,

4)     Wolontariusze – uczniowie Szkoły organizujący i uczestniczący w poszczególnych akcjach.

5.     Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu zawarte są w Regulaminie działalności szkolnego wolontariatu.

Odsłony: 1997
Utworzono: poniedziałek, 09, kwiecień 2018 14:58

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach