Zmiany w Statucie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta

wprowadzone uchwałą Nr 336/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 6 listopada 2017 r.

1.      uchyla się § 68a

2.      po § 68a dodaje się § 68b w brzmieniu:

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stworzenia warunków do jego pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

2.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.         Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)         rodzicami uczniów;

2)         poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)         placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)         innymi szkołami;

5)         organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.         Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3 warunki współpracy, o której mowa w ust. 4.

6.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)        ucznia;

2)        rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

3)        dyrektora szkoły;

4)        nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)        pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;

6)        poradni;

7)        pracownika socjalnego;

8)        asystenta rodziny;

9)        kuratora sądowego;

10)    organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.         W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)         zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)         zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)         zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych;

4)         zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

5)         zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

6)         porad i konsultacji;

7)         warsztatów.

8.         W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i nauczycielom, w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9.         Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalanie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.      Do zadań nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów w szkole należy w szczególności:

1)         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)         określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)         rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)         podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)         współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

  1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogicznąwychowawca informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły i innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, oraz we współpracy z innymi nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

13.      W liceum zatrudnieni są pedagodzy szkolni i doradca zawodowy.

14.      Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)         prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)         diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

3)         udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)         podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

5)         minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;

6)         inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)         pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)         wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w:

a)         rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b)        udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15.      Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)         systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje  edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)         gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)         prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)         koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)         współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości  działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)        wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych  specjalistów w udzielaniu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. ”

 

3.      w § 105 ust. 4 pkt 1) d uchyla się

 

Odsłony: 1243
Utworzono: niedziela, 03, grudzień 2017 21:10

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach