Zmiany w Statucie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 25 czerwca 2014r.

 

 1. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Szkoła prowadzi klasy, w których nauczane są dwa, trzy lub cztery przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.”

 

 1. w § 4 pkt 2 1) otrzymuje brzmienie:

 

„ 1) Nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w całym etapie kształcenia.”

 

 1. w § 24 pkt 1 4) otrzymuje brzmienie:

 

„ 4) udział  w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,”

 

 1. w § 24 pkt 1 dodaje się pkt 6):

 

„ 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.”

 

 1. w § 24 pkt 4  3)  uchyla się

 

 1. w § 25 pkt 6  3) otrzymuje brzmienie:

 

„ 3) ewidencję uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącymi dysortografii, dysleksji oraz innych dysfunkcji.”

 

 1. w § 25 pkt 6  dodaje się pkt 4):

 

„ 4) ewidencję uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.”

 

 1. w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„ 2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.”

 

 1. w § 43 pkt 1  7) otrzymuje brzmienie:

 

„ 7) Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać w 

       następnym roku szkolnym.

       Dopuszcza do użytku – na wniosek nauczyciela lub nauczycieli  - program nauczania dla zajęć   

       edukacyjnych.”

 

 1. w § 43 pkt 1  9) otrzymuje brzmienie:

 

„ 9) Powołuje komisję rekrutacyjną.

 

 1. w § 43 pkt 1  19a) otrzymuje brzmienie:

 

„ 19a) Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”

 

 1. w § 45 pkt 1  1) otrzymuje brzmienie:

 

„ 1) Zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu jej przez Radę Rodziców.”

 

 1. w § 45 pkt 1  3) otrzymuje brzmienie:

 

„ 3) Podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole.”

 

 1.    w § 45 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

„ 6) Opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.”

 1.       w § 59 pkt 3  2) otrzymuje brzmienie:

 

„ 2) w strukturach międzyklasowych: wybrane zajęcia z języków obcych, religii, wychowania do życia
w rodzinie, wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne, przedmioty rozszerzone,

 

 1. w § 59 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 lub 10 minut a jedna przerwa śniadaniowa 15 minut.

 

 1. w § 63 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.”

 

 1. w § 68 pkt 1   2)otrzymuje brzmienie:

„ 2) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.”

 

 1. w § 68 pkt 2  13) otrzymuje brzmienie:

„ 13) Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.”

 

 

 

 1. w § 63 pkt 2  14) otrzymuje brzmienie:

„ 14) Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.”

 

 1. w § 68 pkt 2  15) uchyla się
 2. w § 68 pkt 2  16) uchyla się
 3. w § 68 pkt 2   19) uchyla się
 4. w § 68 pkt 3  uchyla się
 5. po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu:

„ § 68a

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obejmuje rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających:

1)      ze szczególnych uzdolnień,

2)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

3)      z niepowodzeń edukacyjnych,

4)      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny oraz kontaktami środowiskowymi,

5)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

6)      z niedostosowania społecznego,

7)      z niepełnosprawności

8)      z zaburzeń komunikacji językowej,

9)      z choroby przewlekłej,

10)   z trudności adaptacyjnych ( różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego, powrót zza granicy)

 

 

2.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się uczniom:

1)      posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym

2)      posiadającym opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

3)      posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

4)      nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

 

 

3.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)      dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb,

2)      zindywidualizowaniu pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i dostosowaniu metod nauczania i tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, przyjęciu odpowiednich metod sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, różnicowaniu stopnia trudności i form pracy domowej oraz zastosowaniu innych zaleconych przez specjalistów metod pracy.

 

4.       Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmują:

1)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

2)      określanie form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnych do przeprowadzonego rozpoznania oraz zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej,

3)      opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym,

4)      dokonywanie okresowej ewaluacji podjętych działań.

 

5.       Dyrektor Szkoły powołuje Zespół Wspierający ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

6.       Wychowawca klasy jest koordynatorem działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim uczniom oraz prowadzi niezbędną dokumentację tych działań.”

 

26.   uchyla się  § 75a

 

 1. w § 77 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m.in.:

a)      udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,

b)      prowadzenie obserwacji lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obserwacji w danym roku szkolnym,

c)       kontrolowanie pracowni przedmiotowych,

d)      formułowanie zaleceń i kontrolowanie ich realizacji,

 

 1. w § 77 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Nadzorowanie spraw dotyczących:

a)      olimpiad, konkursów i zawodów,

b)      sporządzania tygodniowego planu lekcji,

c)       praktyk studenckich.”

 

 1. w § 82 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„ 19. Bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu.”

 1. w § 82 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„ 27. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.”

 

 1. w § 83 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka, oraz nieuczęszczający na religię, ma prawo do zwolnienia z lekcji tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1)      lekcje wychowania fizycznego, religii, informatyki, drugiego języka, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,

2)       rodzice ucznia wystąpią do wychowawcy klasy z pisemną prośbą, w której wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.”

 

 1. w § 83 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu lub – w przypadku religii – przebywać w bibliotece szkolnej, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.”

 

 1. w § 83 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.”

 

 1. w § 87 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„ 11. Wyłączenia i schowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na czas zajęć lekcyjnych. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi to urządzenie. Urządzenie może odebrać wyłącznie rodzic (prawny opiekun). Uczniowie pełnoletni odbierają urządzenie samodzielnie po zakończeniu lekcji w danym dniu.”

 

 1. w § 93 pkt  7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. Na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel na piśmie uzasadnia ocenę cząstkową, semestralną lub roczną.”

 

 1. w § 94 pkt 6   dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„ 8) udział z sukcesem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.”

 

 1. w § 95 pkt  12 otrzymuje brzmienie:

„ 12. Uczeń ma prawo poprawić raz – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela – pracę klasową ocenioną niedostatecznie. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia w szkole na planowanych lekcjach w dniu, w którym wyznaczony jest termin poprawy, nauczyciel może nie dopuścić ucznia do pisania poprawy.”

 

 

 1. w § 97 pkt  5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.”

 

 1. w § 98 pkt  4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Na co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanych ocenach, w tym o zagrożeniu oceną niedostateczną i wpisuje je do dziennika elektronicznego w ustaloną rubrykę.”

 

 1. w § 98 pkt  3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Nauczyciele ustalają ostateczne oceny klasyfikacyjne na dzień przed klasyfikacją.”

 

 1. w § 98 pkt  7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. Minimalna liczba ocen cząstkowych w semestrze wynosi:

2 – z przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo

3 - z przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo.”

 1. w § 98 dodaje się po pkt. 7 pkt  7a w brzmieniu:

„ 7a. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia.

 

W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 50% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia niezależnie od liczby ocen cząstkowych uzyskanych w semestrze.”

 

 1. w § 98 pkt  9 otrzymuje brzmienie:

„ 9. O niemożności klasyfikowania ucznia nauczyciel danego przedmiotu powiadamia na piśmie wraz z podaniem przyczyn Dyrektora Szkoły na co najmniej dwa tygodnie przed przewidzianym terminem klasyfikacji.

 

 1. w § 104 pkt  3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Przewidywana końcoworoczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów przynajmniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.”

 1. w § 104  pkt  5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Przewidywana końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec obniżeniu w przypadku naruszenia przez ucznia postanowień Statutu Szkoły.”

 1. w § 107  pkt  2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Absolwent Szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły, a po złożeniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości.”

 

 1. w § 109  pkt  2   19) otrzymuje brzmienie:

„19) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania,”

 

 1. w § 115  pkt  2  otrzymuje brzmienie:

„ 2. Rekrutację do Szkoły przeprowadza się na zasadach opracowanych przez Komisję
Rekrutacyjną na podstawie odrębnych przepisów.”

 

 1. w § 115 pkt  3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.”

 

 1. w § 115  pkt  3   1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) Komisja Rekrutacyjna:

a)  podaje informację o warunkach rekrutacji,

b)  przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

c)  ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,

d)  ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły,

e)     sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.”

 

 1. w § 115  pkt  3   2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 1. w § 115  pkt  3   3) otrzymuje brzmienie:

„ 3) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. w § 115  pkt  3   4) otrzymuje brzmienie:

„ 4) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

-         wielodzietność rodziny kandydata,

-         niepełnosprawność kandydata,

-         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-         objęcie kandydata pieczą zastępczą.”

 

 1. w § 115  pkt  3   8) otrzymuje brzmienie:

„ 8) Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów lub   – w przypadku oddziałów dwujęzycznych – 224 punkty.”

 

 1. w § 115  pkt  3   12) b  otrzymuje brzmienie:

„ b) czwarty przedmiot określony jest w zależności od wybranej przez kandydata klasy.”

 

 1. w § 115  pkt  3   15) otrzymuje brzmienie:

„ 15) O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.”

 

 1. w § 115  pkt  3   16) otrzymuje brzmienie:

„ 16) Listy kandydatów zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”

 1. w § 115  pkt  3   19) otrzymuje brzmienie:

„ 19) W przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.”

 

 1. w § 115  pkt  3   21) otrzymuje brzmienie:

„ 21) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna.”

 

 1. w § 115  pkt  3   22) uchyla się:
 2. w § 115  pkt  3   23) otrzymuje brzmienie:

„ 23) Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

        Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni.”

 1. w § 115  pkt  3   24) otrzymuje brzmienie:

„ 24) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.”

 

 1. w § 115  pkt  3   25) otrzymuje brzmienie:

„ 25) Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych zawarte są w Regulaminie rekrutacji uczniów do klas pierwszych XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta opracowywanym corocznie przez Komisję  Rekrutacyjną.”

Odsłony: 2530
Utworzono: niedziela, 12, październik 2014 19:54

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach