Zmiany w Statucie  XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 25 lutego 2013 r.
 

1.   w § 115 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.”

 2.  w § 115 pkt. 9 b) otrzymuje brzmienie:

„9) b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,”
 

  3. w § 115 pkt. 10) otrzymuje brzmienie:

 „10)  Liczba punków za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 pkt.

 Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty - przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). „

 
 4. w § 115 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

 „14) Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia wymienione na  świadectwie ukończenia gimnazjum:

- za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 13 pkt,

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

– za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

– za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym – 2 pkt,  niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym),

– za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – 2 pkt,

– za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt,

– za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej) – do 6 pkt.

 Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za:

-  oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

-  inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

-   średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki mnoży się razy dwa.
 

 Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:

-  uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny)

*         20 punktów       – stopień celujący

*         16 punktów       – stopień bardzo dobry

*         12 punktów       – stopień dobry

*         8 punktów         – stopień dostateczny

*         4 punkty             – stopień dopuszczający.

-  uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)

*         20 punktów       – średnia ocen 5,51 – 6,0

*         16 punktów       – średnia ocen 4,51 – 5,50

*         12 punktów       – średnia ocen 3,51 – 4,50

*         8 punktów         – średnia ocen 2,51 – 3,50

*         4 punkty             – średnia ocen 2,00 – 2,50.”


 5. w § 115 pkt. 22 otrzymuje brzmienie:

 „22) Od decyzji SKRK przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, wyłącznie w kwestiach proceduralnych, po każdym etapie rekrutacji w terminie 2 dni roboczych.”.

 

Odsłony: 2640
Utworzono: wtorek, 26, luty 2013 21:49

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach