Zmiany w Statucie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 21 stycznia 2013r.

 1.   w § 91 pkt 7  4) otrzymuje brzmienie:

„4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,”

 2.  w § 93 pkt. 2  5) otrzymuje brzmienie:

„5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

 3. w § 93 pkt. 5  dodaje się:

 „5. oraz poprzez dziennik elektroniczny.”

 4. w § 95 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. O pisemnych pracach sprawdzających z poszczególnych przedmiotów uczeń jest informowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel wpisuje planowaną pracę sprawdzającą w dzienniku elektronicznym. „

 5. w § 95 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

 „13. Ocena z poprawy pracy klasowej odnotowana jest w dzienniku elektronicznym obok wcześniejszej oceny a w przypadku oceniania punktowego stosowany jest zapis określony w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.”

 6. w § 98 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Wychowawca klasy przekazuje na zebraniu w formie pisemnej przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanych ocenach, w tym o zagrożeniu oceną niedostateczną. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca przekazuje informację o zagrożeniu przez  dziennik elektroniczny  oraz wysyła pocztą informację o zagrożeniu.”

 7. w § 102 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że semestralna /roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzającej rady klasyfikacyjnej – w przypadku oceny semestralnej - oraz do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku oceny rocznej.”

 8. w § 102 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną /roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.”

9. w § 102 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Ustalona przez komisję semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.”

 10. w § 103 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

 „7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzającej rady klasyfikacyjnej – w przypadku oceny semestralnej - oraz do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku oceny rocznej.”

 11. w § 103 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

 „8. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że semestralna /roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala semestralną / roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.”

 12.  w § 103 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

 „10. Semestralna / roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.”

 13.  § 104 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Przewidywana semestralna i końcoworoczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów przynajmniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.”

 14. w § 105 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

 „13. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna zastrzeżeniem § 103 ust.7.”

Odsłony: 2762
Utworzono: niedziela, 17, luty 2013 20:36

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach