Zmiany w Kodeksie  XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 2 listopada 2012r.

1.      rozdz. XV otrzymuje brzmienie:

„XV. SZATNIA SZKOLNA

Miejsce, w którym uczniowie pozostawiają swoje okrycia wierzchnie i obuwie na czas przebywania w szkole. 
Uczeń ma prawo do:

  • zostawienia ubrania i obuwia w szatni na czas przebywania w szkole

Uczeń ma obowiązek:

  • korzystania z szatni niezależnie od warunków pogodowych

Nauczyciel ma prawo:

 • wyciągania konsekwencji z niewłaściwego zachowania się uczniów w szatni

Nauczyciel ma obowiązek:

 • poinformowania uczniów o zasadach funkcjonowania szatni szkolnej
 • pełnienia dyżurów w szatni wg harmonogramu zamieszczonego w pokoju nauczycielskim

Regulamin korzystania z szatni szkolnej 
w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta obowiązujący od dnia 10 września 2012r.

  • Na teren szatni mają wstęp wyłącznie uczniowie i pracownicy  XCIX LO.
  • Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szafkach w szatni szkolnej.
  • Szatnia wyposażona jest w szafki będące własnością szkoły.
  • Szafki służą do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na zajęcia edukacyjne.
  • Kierownik gospodarczy szkoły prowadzi rejestr poszczególnych szafek.
  • Odbierając klucz do szafki uczeń potwierdza podpisem, że szafka jest sprawna i czysta.
  • Każdy zamek posiada dwa klucze. Klucz zapasowy pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
  • Uczniowie nie mogą dorabiać do szafek dodatkowych kluczy.
  • W przypadku zgubienia klucza do szafki uczeń zgłasza się do kierownika gospodarczego szkoły, szafka jest otwierana przez pracownika szkoły. Do czasu wymiany zamka lub dorobienia klucza uczeń korzysta z szafki zapasowej, udostępnionej przez pracownika szkoły.
  • Koszt wymiany zamka – 20 zł.
  • Koszt wymiany klucza – 15 zł.
  • Nie wolno dokonywać zamian szafek bez wiedzy wychowawcy; uczeń odpowiada za szafkę, której odbiór potwierdził podpisem.
  • Użytkownik szafki jest zobowiązany do dbania o czystość i prawidłowe użytkowanie szafki. Nie jest dozwolone oklejanie, malowanie ani jakiekolwiek inne oznaczanie szafek.
  • Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą całkowite koszty związane z naprawą bądź wymianą uszkodzonej/zniszczonej przez ucznia szafki lub całego modułu.
  • Uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia kierownikowi gospodarczemu szkoły kradzieży, zniszczenia lub innych problemów związanych z użytkowaniem szafki.
  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w szafkach przedmioty.
  • Dyrektor szkoły zastrzega sobie - w szczególnych przypadkach -  prawo do otwierania szafek w obecności innego pracownika szkoły.
  • Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.
  • Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników obsługujących szatnię.
  • Uczeń kończący szkołę rozlicza się z użytkowania szafki na karcie obiegowej.
  • Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora szkoły.”
Odsłony: 2762
Utworzono: niedziela, 18, listopad 2012 15:50

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach