Zmiany w Statucie  XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 26 marca 2012r.
 w § 8 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„ 13. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”
 w § 24 w  ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„ 5) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów.”
 w § 43 w  ust. 1 dodaje się pkt 20a) w brzmieniu:
„ 20a) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.”
 w § 68 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, porad i konsultacji, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.”
1.     w § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: klasowe, wychowawczy, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe oraz zespoły d.s. planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.”
 dodaje się § 75a w brzmieniu:
„ § 75a 
Zespoły d.s. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
1.     Zespół tworzy Dyrektor Szkoły.
2.     Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.
3.     Zadania zespołu to:
4.     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5.     określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6.     zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji,
7.     opracowanie planu działań wspierających,
8.     dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
9.     Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
10.Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.
11.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
12.Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU)”
w § 109 w ust. 2 dodaje się pkt 22) w brzmieniu:
„ 22) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia.”
Odsłony: 2428
Utworzono: niedziela, 18, listopad 2012 15:46

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach